කර්මාන්ත ඇමැති විමල් ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක…

කර්මාන්ත ඇමති විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ඊයේ (24) දින තම අමාත්යාංශය යටතේ පවතින ශ්රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතන පරිශ්රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකවක නිරත විය. දැනට අප විසින් පවත්වාගෙන යන පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ක්ෂේත්රයට අයත් අධ්යයන හා පර්යේෂණ කටයුතු ප්රවර්ධනය සඳහා ගතයුතු ඉදිරි පියවරයන් පිළිබඳව විමසා බැලීම මෙම චාරිකාවෙහි මුලික අරමුණ විය.
මෙරට පේෂකර්ම ,ඇඟලුම් සහ පාවහන් කර්මාන්තයට පුහුණු ශ්රමිකයන් දායාද කිරීමෙහි ලා පුරෝගාමී මෙහෙවරක නිරත වී සිටින අප ආයතනය මගින් දැනට ලබාදෙන ඩිප්ලෝමා සහ සහතිකපත්ර පාඨමාලා වලට අමතරව විධිමත්උපාධියක් ලබාදීමට පවතින බාධක පිළිබඳව ද අමාත්යවරයා විමසා බලන ලදී.
පසුව ඒ සදහා අවශ්ය ප්රතිපාන ඉදිරි අයවැයෙන් සපුරාගෙන විශ්ව විද්යාල ප්රතිපාදන කොමිසමේ අනුමැතිය සහිත උපාධියක් ලබාදීමට අවශ්ය කටයුතු සියල්ල සිදු කරන ලෙස එතුමා උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.
එමෙන්ම පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ක්ෂේත්රයේ ප්රවර්ධනය අරමුණු කරගත් ආයතනයේ ඉදිරි පස් අවුරුදු (2021 – 2025) සැලැස්ම සහ ගෘහාශ්රිත ඇඟලුම් කර්මාන්තකරුවන් සවිබලගැන්වීමේ ව්යාපෘතිය අමාත්යවරයා වෙත පිළිගැන්වීම ද මෙහිදී සිදුවිය.
“දොරමඩල” නමින් ආයතනයේ ශිෂ්ය සංගමය විසින් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත සාහිත්ය කලා මහෝත්සවයට අමාත්යවරයාට ආරාධනා කිරීම ද මෙහිදී සිදු වූ අතර එම ආරාධනාව පිළිගත් එතුමා සිසුන් සමග කෙටි පිළිසඳරක ද නිරත විය.
මෙම අවස්ථාවට ආයතනයේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් සරත් ප්රනාන්දු මහතා ඇතුළු නිලධාරීහු රැසක් සහභාගී වුහ.
click here for more photos